Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

9664 8b63 420

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty viamoth-into-flame moth-into-flame
8254 df69 420
7845 d506 420
Reposted frommaruuda maruuda viadol-blathanna dol-blathanna
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viadol-blathanna dol-blathanna
2806 be36 420
Reposted fromerial erial viadol-blathanna dol-blathanna

March 28 2017

8434 afe8 420
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viawszystkodupa wszystkodupa
2629 2c28 420
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

March 22 2017

4451 6956 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialexxie lexxie
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid vialexxie lexxie
7473 ba71 420
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaever ever

March 08 2017

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless viaSzczurek Szczurek

March 01 2017

1850 c848 420

melaninboy:

shanteallx3:

hippy-freak:

Look at how beautiful and non sexualized this image is….

I will REBLOG this everyday!! Unsexualize the female body!!

fav

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl