Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

1407 67f3 420
Reposted fromoutline outline viasztukamatorka sztukamatorka

July 14 2017

4038 7022 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafoodforsoul foodforsoul
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viablackheartgirl blackheartgirl
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks vialexxie lexxie

June 05 2017

8389 a34d 420

everydaylouie:

today i saw a birb runnin’ fast

June 04 2017

8015 cf40 420
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik
8456 aa75 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
Mógł zrobić tyle. Mógł zrobić więcej ode mnie, bo oprócz myślenia umiał jeszcze stanąć naprzeciwko świata i bić się z nim.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Piekło nie może być takie straszne, jeśli masz z kim do niego iść.
— A.
Reposted fromsztukamatorka sztukamatorka
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viafoodforsoul foodforsoul
Untitled
Reposted fromweightless weightless viafoodforsoul foodforsoul

May 23 2017

9036 538b 420
3486 17f6 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka vialexxie lexxie
0071 08fb 420
8297 fbfd 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl